Nieuwsbrief juli 2018

De bezoekers van de begraafplaats vinden hun weg naar Het Theelicht!

Terugblik vanaf de start:
Nu het theehuis anderhalf jaar draait kunnen we terugkijken op een succesvolle periode.
Bezoekers weten ons steeds beter te vinden, er is sprake van een vaste stroom gasten die het theehuis aandoet tijdens een bezoek aan de begraafplaats. In de eerste helft van dit kalenderjaar zijn 1074 bezoekers geteld.

Akoestiek:
Aangezien de akoestiek te wensen overliet, hebben we een deskundige in de arm genomen die enkele metingen heeft uitgevoerd. Op basis daarvan is ons geadviseerd plafondplaten op te hangen die het geluid dempen. Deze aanpassing is inmiddels gedaan. De akoestiek is hierdoor merkbaar verbeterd.

Jaarverslag met financieel overzicht:
Het jaarverslag over 2017 is door het bestuur vastgesteld, waarna de kascontrolecommissie, dit jaar bestaande uit dhr. J. Halfsen en Mw. A. Kuipers, de controle heeft uitgevoerd. De penningmeester kreeg complimenten voor de wijze waarop inzicht in de cijfers werd verschaft. We kunnen vaststellen dat het theehuis financieel gezond is. Jaarverslag inclusief financieel overzicht vindt u op deze website.

Vrijwilligers:
Het aantal vrijwilligers blijft constant. Enkele gastvrouwen vertrokken, hun plaats werd ingenomen door gastvrouwen die op de wachtlijst stonden. In januari j.l. heeft de heer Arthur Polspoel een lezing gehouden over de diverse aspecten van rouw en rouwverwerking. Voor de gastvrouwen bood de lezing houvast in situaties waarmee zij in het theehuis te maken hebben.

Open Monumentendag:
Op 8 en 9 september a.s. staan de landelijke Open Monumentendagen weer op de agenda. Op zondag 9 september is het theehuis, net als vorig jaar, opgenomen in de route en de publiciteit vanuit de gemeente. We verwachten wederom een groot aantal bezoekers.

Ontwikkelingen begraafplaats:
Zoals in de krant heeft gestaan is de begraafplaats voornemens een crematorium te openen op de begraafplaats. Het theehuis volgt deze ontwikkelingen uiteraard op de voet. Onlangs hebben we kennis gemaakt met de nieuwe beheerder, de heer Henk Koorenman.

Reacties zijn gesloten.